Obchodní podmínky

Obecné podmínky

Článek I

Smluvní podmínky mezi společností Trilabit studio s.r.o. (dále jen společnost) a zákazníkem se řídí obecnými smluvními podmínkami společnosti, (dále jen podmínkami) pokud není písemně stanoveno jinak. Sídlo společnosti:Vodičkova 36,  Praha 1, IČ: 28974522, DIČ: CZ28974522
 

Smluvní ceny, podmínky Článek II

Smlouva je uzavřena přijetím návrhu objednávky. Objednávka nahrazuje smlouvu. Všechny změny již schválené smlouvy (návrhu) nebo zrušení objednávky (vypovězení smlouvy) po dodání zboží bez souhlasu společnosti nelze, pokud není stanoveno jinak.
 
Ceny, daně a DPH

Článek III

Ceny jsou uváděné včetně 20% DPH a bez nákladů na poštovné a balné.

 

Podmínky doručení a dopravy Článek IV

Jsou učiněna všechna opatření, aby zboží bylo doručeno v nejkratším možném termínu: v zásadě se zboží vyrobí do 24 hodin od obdržení objednávky. Dodací termíny nejsou závazné. Společnost nepřejímá zodpovědnost za újmu vyvstávající, nedodržením dodací lhůty, pokud není stanoveno jinak. Zákazník nemůže odmítnout dílčí dodávku zboží.
 
Transport Článek V

Zodpovědnost za zničení nebo poškození zboží přechází na zákazníka při předání zboží k transportu. Poslední možností přenesení zodpovědnosti na zákazníka vzniká v okamžiku, kdy zboží opouští místo odeslání. Během transportu nese společnost zodpovědnost pouze za škody způsobené záměrně, nebo nedbalostí. Společnost si vyhrazuje právo na výběr trasy, způsob transportu a balení. Expresní doprava a ostatní zvláštní požadavky jsou prováděny na náklady zákazníka.
 
Vlastnická práva podmínek dalšího prodeje a zodpovědnost Článek VI

Společnost si vyhrazuje vlastnická práva na zboží, dokud všechny nároky společnosti, včetně budoucích nároků vycházejících z obchodních vztahů a ze smluv uzavřených v současnosti a budoucnosti, nejsou uhrazeny. To platí také v případě, kdy jednotlivé, nebo všechny nároky byly pojaty/koncipovány/formulovány do posledního vyúčtování a byla potvrzena platební bilance. Zákazník je oprávněn v souladu s odpovídajícími právními stanovami a pravidly četných obchodních vztahů dále prodávat zboží pod podmínkou, že s prodejem zboží budou všechny nároky vyvstávající ze smlouvy postoupeny společnosti. Jestliže zákazník se zbožím dále manipuluje nebo zboží spojí/smontuje s jiným zbožím a prodá je, zákazník v tom okamžiku postupuje společnosti nároky, vyvstávající z prodeje třetí straně v rozsahu, který odpovídá hodnotě použitého našeho zboží, a všechna dodatečná práva a první nárok. Toto nemá vliv na právo společnosti vynutit si nároky od zákazníka. Společnost se zavazuje, že nebude vymáhat své nároky, pokud zákazník řádně splní své závazky vůči společnosti. Společnost si vyhrazuje právo zajistit všechny informace potřebné k proplacení eventuálně k vymáhání svých nároků. Zákazník je povinnen tyto informace dodat na požádání. Podobně, zákazník je povinnen oznámit cesi/postoupení nároků dlužníkům/plátcům vázaných na základě nároků. Pokud bude platební povinnost prodejce stanovena v souvislosti s uhrazením zákazníkovy prodejní ceny, nedojde ani k přesunu vlastnictví ani k zániku nároku vyvstávajícího z dodání zboží dříve, než dojde k zaplacení účtu skrze zákazníka jako směnečného dlužníka.
 
Odpovědnost - zakázkové a jednotlivé produkty Článek VII

Nákresy, návrhy, testovací tisky, vzorky a podobné úkoly jsou na náklady zákazníka. Jestliže zákazník potvrdí předložené návrhy (výkresy, vzorky), riziko možných nedostatků v kvalitě zboží, s výjimkou vad způsobených chybou ve výrobě, je cedováno v okamžiku, kdy zákazník schválí výrobu zboží v dané kvalitě. Barevné reprodukce nemohou být reklamovány kvůli menším odchylkám od originálů, které jsou způsobené technologií tisku. Zboží, které je obtížné vyrobit v přesném počtu, bude vyúčtováno podle dodaného množství. Odchylka 5% a méně nemůže být předmětem reklamace. Společnost nepřejímá žádnou odpovědnost za ztracení nebo zničení žádného uměleckého díla běhěm transportu. Společnost si vyhrazuje právo upravit dodané umělecké dílo do tisknutelného formátu.
 
Záruka a reklamace

Článek VIII

Na naše zboží je poskytnuta záruka dle Občanského zákoníku (není-li uvedeno jinak, tak platí šest měsíců).

Výrobek nelze vrátit v zákonem stanovené lhůtě 14 dnů – viz ust. § 53 odst. 8 písm. c) občanského zákoníku – jedná se o dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Abychom zákazníkům vyšly vstříc lze případné reklamace uplatnit u prodejce spolu s předložením prodejního dokladu nebo nainfo@vyrobsi.to

 

Autorská a vlastnická práva

Článek IX

Nabídky, layout, vzory a ostatní materiály jsou majetkem společnosti. Nesmí být zprostředkovány třetí osobě bez souhlasu společnosti. Společnost si vyhrazuje právo používat vzorky nebo zobrazení dodaného zboží pro vlastní budoucí komerční záměry. Zboží může být výrobcem označeno vyhovujícím způsobem. Zákazník se zavazuje, že uskutečněním objednávky nebudou narušena práva třetí osoby. Obsah informačních a propagačních materiálů společnosti není závazný. Tiskové chyby, omyly a změny jsou vyhrazeny.

Zákaznícke layoty (nákresy, návrhy, vzory) jsou vždy autorsko-právně vyspořádany s původci díla (autory, držitele ochranných vzorů atd.). Za vypořádání odpovídá objednatel.
 

Platební podmínky Článek X

Úrok se sazbou 0,05% za den je účtován při každém zpoždění platby. Při vzdálených dodávkách nebo při objednávce většího množství výrobků může být požadována platba předem, případně záloha. Po vypršení doby splatnosti stanovené ve třetí žádosti o zaplacení je společnost nucená začít prosazovat své nároky; všechny výdaje s tím související, včetně výdajů za právní zastupování, budou na dlužníkovy náklady.
 
Prohlášení, závěrečná opatření

Článek XI

V případě, že některé opatření z těchto podmínek pozbyde platnosti, platnost ostatních opatření tím nebude ovlivněna. Všechny právní vztahy mezi společností a zákazníkem se řídí českým právním řádem.

Data mohou být použita k marketingovým aktivitám dodavatele nebo pověřené společnosti. V případě odstranění dat z databáze dodavatel tato data ani jejich zálohy už nepoužije na žádné své marketingové nebo obchodní aktivity a ani je nepřevede na třetí osobu.

 

 

 

Zásady nakládání s osobními údaji uživatelů webových služeb společnosti TRILABIT studio s.r.o..

Tento dokument shrnuje základní zásady nakládání s osobními údaji uživatelůwebových služeb společnosti Trilabit studio s r.o.

Naše společnost postupuje při zpracováníosobních údajův souladuse zákonem 101/2000 Sb., o ochraněosobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. Věnujte proto prosím výše uvedeným předpisům patřičnou pozornost.

Naše společnost nezpracovává osobní údaje uživatelů našich služeb jinak, než k zákonným účelům, popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas. Data jsou přitom zpracovávána pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro výše dosažení uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. Za tímto účelem si prosím vždy podrobně prostudujte příslušnépodmínky danéslužby, kde jsou obvykle uvedena podrobnější pravidla pro nakládání s osobními údaji.

Pokud od vás budeme potřebovat údaje, které vás budou identifikovat (osobní údaje) nebo které nám umožní vás kontaktovat za účelem poskytnutí produktu nebo služby, jež jste si vyžádali, výslovně vás o něpožádáme. Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s uživateli našich služeb, mohou obvykle obsahovat vaše jméno a příjmení, váše-mail a užívanou přezdívku. Pro některé (zejména placené) služby potřebujeme znát i některé další informace o uživatelích, proto prosím pečlivě prostudujte podmínky dané služby. V souvislosti s využíváním našich služeb o vás můžeme shromažďovat určité další informace, například název poskytovatele internetových služeb a adresu IP, pomocí které se přihlašujete k našim službám, datum a čas přístupu k těmto službám apod.

Trilabit studio s.r.o. může zpřístupnit osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat zákon anebo se souhlasem uživatele.

Vaše osobní údaje poskytujete Trilabit studio s.r.o. dobrovolně (pro některé služby je však pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno). Je-li pro vás v některých případech stanovena podle zvláštního zákona povinnost osobní údaje pro zpracování poskytnout, budete o této skutečnosti zvlášť informováni.

V souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraněosobních údajů, tímto všechny uživatele webových služeb společnosti Trilabit studio s r.o. kteříposkytnou společnosti Trilabit studio s.r.o. svéosobníúdaje, informujeme o těchto jejich zákonných právech:

Každý subjekt údajů máprávo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů. Každýsubjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesnés ohledem na účel jejich zpracování, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklýstav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (tento postup nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů bez dalšího). Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

Upozorňujeme uživatele, že údaje o jejich jménu, příjmenía adrese mohou být za účelem nabízení obchodu a služeb předávány společnostem, tvořícím s Trilabit studiem holding, není-li v podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak. Případný nesouhlas s tímto předáváním je nutné vyjádřit písemně. Předáním informace o své mailové adrese udělujete Trilabit studio s.r.o. souhlas k zasílání obchodních sdělení Trilabit studio s.r.o.  elektronickými prostředky, není-li v podmínkách konkrétníslužby uvedeno jinak.

Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu Vašich zákonných práv můžete použít e-mailovou adresu: osobní.udaje@trilabit.cz.

horal@trilabit.cz
+420 224 236 208
Heinemannova 4, Praha 6 Podbaba

Navštivte naši prodejnu

Otevírací doba
Po-Pa 10-18
Provozovatel
Trilabit studio s.r.o. Heinemannova 4, Praha 6 Podbaba ICO: 289742522